Prvenstvena namjena tendi je zaštita od sunca za terase, balkone, lo?e kako privatnih tako i ugostiteljskih te trgova?kih objekata. Ovisno o modelu i namjeni tende mogu se montirati izravno na objekt ili na vlastitu samostojecu konstrukciju. Fiksne tende nad izlozima i ulazima osim zaštite od sunca pru?aju izvrsnu zaštitu od kiše a natpisom i oslikanim logom ujedno daju osobnost vašem prostoru.

Konstrukcije tendi izra?uju se od ?vrstih aluminijskih profila koji se mogu oblikovati u košaraste, kupolaste, tunelne, krilne i sli?ne forme ovisno o ?eljama i potrebama kupca. Pomi?ne tende u svim izvedbama mogu biti opremljene automatikom za uvla?enje ili izvla?enje ovisno o parametrima vjetra, sunca, temperature i doba dana. Tako?er postoji opcija ru?nog upravljanja tendama.

TENDE SA ZGLOBNIM RUKAMA I TELESKOPSKIM RUKAMA

Tende s zglobnim rukama imamo konstrukcijski s kvadratnom cijevi do 21met. Po širini i izba?aja 5,5met i bez. Kod ovih ruke su pri?vrš?ene direktno na konzolu i mogu biti 5.met po zidu i izba?aja 5.met .Teleskopske ruke nemamo na zalihi rade s plinskim amortizerom i prednost je što je mogu?e napreviti veliki izba?aj ,a kratke su po širini.
Zaštitni krovi? je od savinutog lima ili orginalni ekstrudirani alu.profil sa bo?nim stranicama.

KUPOLASTE TENDE

Pravokutne,kvadratne,okrugle(1/4 kugle),elipsaste i produljenog izba?aja. Izra?ene su od ekstrudiranih al.profila sa šarnirima od alu.lijeva.
Platna su po izboru PVC ili Polyacril ili acryl.

TENDE ZA LOGGIE I BALKONE

Imamo s alu vodilicama,inox vodilicama,inox sajlama i bez. Postoje s rukama od 30-50.cm.ru?no podesive i s rukama s oprugom od 50 do 180.cm.izba?aja.Mogu biti i u kutiji. ?esto se koristi i markizoleta.

ATIKE

Kod nas postoje tri ja?ine takvih tendi,a najja?e mogu biti s popre?nim valjcima ili popre?nim profilima.Ove mogu raditi i s automatskim napinjanjem platna putem trke te plinskog amortizera ili opruge u okomitim stopama.

KAZETNE TENDE - TENDE U KUTIJI

Kazetne tende su uglavnom tende s zglobnim rukama,ali kada su sklopljene platno i ruke se ne vide (ovisi o modelu).Zbog same veli?ine kutije izba?aj je do.435.cm.

PEROGOLA TENDE I TENDE ZA PERGOLE

Pergola tende su novije te postoje samostoje?e i one koje se montiraju na postoje?u pergolu bilo drvenu ili aluminijsku ili pak ?eljeznu. Mogu raditi ru?no, jeftinija izvedba ili automatski,te koristiti sve vrste platna pa i perforirana radi bolje prozrake ,ako je sjenica niska.

TENDE ZA ZIMSKE VRTOVE

Postoje one koje rade putem kevlarske uzice i opruga sa stvaranje tenzije platna te inox sajle i plinskog amortizera.Uglavnom su pravokutnih oblika, ali ima i modela koji mogu premostiti trapezne zimske vrtove.Naj?eš?e zašti?uju krov zimskog vrta,ali ima i modela koji se spuštaju do poda te tako štite i prednju stranu zimskog vrta.Modeli su s kutijom prema ili od stakla zimskog vrta.Boja armature uvijek se uskla?uje s zahtijevima projektanata,a u 90% slu?aja koristimo „Soltis“ platna „Ferarri“

FIKSNE TENDE

Pravokutne,kvadratne,okrugle(1/4 kugle),elipsaste. Konstrukcija se naj?eš?e izra?uje od ?eljeznih cijevi. Platna su po izboru PVC ili Polyacril ili acryl.

PLATNA

Platna za tende su uglavnom acrili renomiranih proizvo?a?a te o njima ovisi i cijena. Imamo:“Sattler“,“Para“,“Dickson“,“Citel“,“Sunbrella“.S „Recasens“ više ne radimo. Po narud?bi i ostali:“Schmitzer“,“C.F.Weber“...

Slike nisu vjerne kopije platna te ih stoga nismo uvrstili na ovoj stranici.

 
micro link hair extensions baltimore $10 wigs near me hair extensions no brand hair 22 inch nano ring hair extensions human hair extensions 30 inch human braiding hair how to do a weave with short hair human hair extensions black hair weave videos google chrome extensions settings hair extensions